Algemene voorwaarden

Toepassingsbeleid

Alle commerciële transacties gesloten tussen “MINE TAN”, waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen, Plantin en Moretuslei 164, België (hierna “MINE TAN”) en de klant met woonplaats/maatschappelijke zetel in de Europese Unie, Zwitserland of een andere niet-EU lidstaat, zoals gesloten via de webshop https://www.pro.MINE TAN.be, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. MINE TAN is een detailhandel gespecialiseerd in cosmetica en toebehoren (hierna de “producten”) en houdt eraan middels haar webshop aan consumenten en professionele klanten te verkopen.
Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van MINE TAN en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen MINE TAN en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.
Het feit dat MINE TAN nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover MINE TAN krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert MINE TAN niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.
MINE TAN houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Offerte

Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders, publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten. Offertes van MINE TAN zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die producten die er uitdrukkelijk in vermeld worden.

Totstandkoming online aankoop

De aankoop komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van MINE TAN, zelfs wanneer deze door de klant wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn emailaccount. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door MINE TAN na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen o.a. m.b.t. de gekochte producten of uitvoeringstermijnen.
Voor zover het herroepingsrecht niet van toepassing is, behoudt MINE TAN zich het recht voor om bij annulatie van een bestelling of aankoop, zelfs gedeeltelijk, aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van MINE TAN op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.
MINE TAN houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument-klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan MINE TAN weigeren uit te voeren.
In het geval MINE TAN zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/bestelling, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van producten, zal MINE TAN hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van MINE TAN.
MINE TAN houdt zich het recht voor om een aankoop/bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de klant ingegeven in het systeem van de webshop of wanneer MINE TAN vermoedt dat de klant een product van MINE TAN aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden. In dat geval kan MINE TAN schadevergoeding eisen voor de schade die zij hierdoor heeft opgelopen. In ieder geval zal MINE TAN in eerste instantie de klant aanspreken met het oog op het verkrijgen van meer informatie.

Herroepingsrecht

De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant MINE TAN via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal MINE TAN de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door MINE TAN geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat MINE TAN op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van MINE TAN terug. MINE TAN betaalt de klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. MINE TAN mag wachten met de terugbetaling tot MINE TAN de producten heeft terug gekregen of de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan MINE TAN heeft meegedeeld, aan MINE TAN de producten terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant, incl. de eventuele douanekosten ingeval de retourzending gebeurt vanuit Zwitserland of een andere niet-EU lidstaat, dewelke zullen worden afgehouden van de gelden die MINE TAN dient terug te storten, tenzij anders overeengekomen. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
De terugbetaling van de leveringskosten door MINE TAN verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Klant koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient MINE TAN de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer MINE TAN echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping MINE TAN niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zonder dat de klant evenwel het recht heeft om de “seal” te verwijderen, zodoende MINE TAN ook na herroeping het goed nog kan doorverkopen aan een derde (zie instructies visueel). In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping.

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in de munt welke van toepassing is in het land van levering, en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld.
De producten worden steeds verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop.
Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is MINE TAN in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Levering

Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van MINE TAN, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van MINE TAN.
Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. MINE TAN is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn door MINE TAN ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. MINE TAN behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.
De producten worden geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms® 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres, dan wel op het door de klant verkozen afhaalpunt. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering. Bij afwezigheid van de klant bij levering op het door aangeduide leveringsadres, wordt door de transportdienst een bericht achter gelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde postkantoor.
Indien de klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze niet binnen de termijn, zoals vermeld op het bericht, wordt afgehaald in het postkantoor, zal de bestelling terug gezonden worden naar de maatschappelijke zetel van MINE TAN. De kosten van terugzending alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW, bewaarkosten) zijn voor rekening van de klant.

Betaling

Bestellingen via de webshop kunnen louter door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van MINE TAN.
Voor de verwerking van deze online transacties doet MINE TAN een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. MINE TAN heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.
De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
Elektronische facturatie
Door het bestellen van een product, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door MINE TAN, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.
De consument-klant aanvaardt dat MINE TAN de volledige prijs vermeldt in de orderbevestiging en de pakbon – die vergezeld gaat bij de eigenlijke levering van het product – geen melding maakt van de prijs. In het geval een consument-klant toch in bezit wil worden gesteld van een factuur, dient hij MINE TAN hiervan voorafgaand en schriftelijk op de hoogte te stellen zodoende MINE TAN hierin kan voorzien.

Zichtbare/verborgen gebreken en klachten

De klant moet direct bij de levering van het product een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan MINE TAN over te maken.
Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de producten (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maand na de ontdekking ervan door de klant aan MINE TAN te worden meegedeeld via het contactformulier op de website, per fax, post of per e-mail.
Voor professionele klanten dienen verborgen gebreken binnen de een (1) maand vanaf datum van levering van de producten (pakbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan MINE TAN te worden meegedeeld, via het contactformulier op de website, per fax, post of per e-mail.
Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de producten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.
Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.
De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan MINE TAN op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. MINE TAN behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. MINE TAN is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde producten, tot wanneer deze door MINE TAN in haar magazijnen werden aanvaard.
Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.
Geen aanspraak op vrijwaring door MINE TAN voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen.
In geen geval mag een klacht van de klant gegrond zijn op het al dan niet behalen van een werking van de producten van MINE TAN .
De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
De waarborgen die MINE TAN aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van MINE TAN beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende producten, met creditering aan de klant.
Het protest van een factuur door de klant te gebeuren op schriftelijke wijze en binnen de 7 dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de vrijwaring door MINE TAN volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van MINE TAN beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de door MINE TAN geleverde producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
MINE TAN is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).
MINE TAN is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
Het bestemmen van producten door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. MINE TAN kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
In geen geval is MINE TAN aansprakelijk voor de gevolgen van een gebruik van het product dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing die samen met het product geleverd wordt noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten en/of geneesmiddelen. Bijgevolg dient de klant de producten steeds te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en indien van toepassing voorzorgsmaatregelen te nemen die eventueel kunnen voortvloeien uit de betreffende beschikbare wetenschappelijke informatie vermeld op het product.
De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het product en meer bepaald wat betreft de samenstelling/ingrediënten, toegelaten hoeveelheid, combinatie met andere producten/geneesmiddelen, of eventueel ontvangen doktersadvies, en dient hiertoe zelf het initiatief tot voorafgaandelijke controle te nemen zonder dat MINE TAN hiertoe enige verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is de klant ook volledig zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij allergisch is aan enig ingrediënt/bestanddeel waaruit de producten van MINE TAN zijn opgebouwd.
De werking van het product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de klant afgestemde gebruik. De werking van het product wordt door MINE TAN aan een klant van wie zij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, niet gegarandeerd.
Promoties
Promotionele toegiften door MINE TAN, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
Ingeval de consument-klant gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotieactie, houdt MINE TAN zich het recht om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. Klant herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal product B voor de volle prijs betaald moeten worden. MINE TAN moet in dat geval de gelden maar terugstorten, conform artikel 4, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moest worden.

Overmacht/hardship

Indien MINE TAN, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij MINE TAN, hetzij bij één van haar leveranciers. In het geval van hardship, houdt MINE TAN eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt MINE TAN zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

Compensatie

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen MINE TAN en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen MINE TAN en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

Intellectuele rechten

MINE TAN garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar productenassortiment. Evenwel behoudt MINE TAN alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte productomschrijving, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MINE TAN mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van onder meer de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

Persoonsgegevens

De klant geeft aan MINE TAN de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. MINE TAN handelt hierbij in overeenstemming met de Europese wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.
Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door MINE TAN aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen MINE TAN en de klant.
De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van MINE TAN meer wenst te ontvangen, dient de klant MINE TAN hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

Beeldmateriaal

De klant geeft aan MINE TAN de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van MINE TAN, publicatie in folders, etc.

Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar MINE TAN haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij MINE TAN hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met MINE TAN. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.

 

PRIVACYBELEID

Algemeen

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het online belangrijkste kapitaal is van MINE TAN. Om dat vertrouwen te behouden, hebben wij van de bescherming van de privacy van alle bezoekers en klanten van https://www.MINE TAN.be (hierna genoemd de “Website”) onze prioriteit gemaakt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website, uitgebaat door MINE TAN. MINE TAN wil benadrukken dat zij te allen tijde handelt in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
MINE TAN kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren aangezien dit betrekking heeft op het toekomstig gebruik van de Website. Elke wijziging wordt aangekondigd op de Website en/of via e-mail en de nieuwe privacyverklaring zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 15/09/2015.
Om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze Website, doet u er goed aan deze privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de legal disclaimer van MINE TAN.

Verwerking persoonsgegevens

Door deze Website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u automatisch akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.
Soorten Persoonsgegevens: Via deze Website worden uw naam, adres en e-mailadres verzameld bij het plaatsen van een bestelling, bij het invullen van een contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.
Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de Website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze Website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de Website, de bezochte pagina’s op de Website en de informatie die werd bekeken alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de Website, voor doeleinden van systeembeheer en om de Website te verbeteren.
Wijze waarop de informatie wordt verzameld: Deze Website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u een klantenaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u zich abonneert op haar nieuwsbrief en dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.
Gebruik van informatie: MINE TAN gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te versturen en uw bestelling uit te voeren. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kan MINE TAN uw e-mailadres ook gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden (het aankondigen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten)Wanneer u niet langer haar nieuwsbrief of informatie met betrekking tot haar producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op “uitschrijven” onderaan uw email of door uw persoonlijke account op de Website aan te passen.
Openbaarmaking van informatie aan derden: Geen informatie betreffende haar bezoekers zal openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bv. om u producten te leveren, om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren). Daarnaast heeft MINE TAN het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.
De gegevens kunnen door MINE TAN eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

Gebruik van het e-mailadres

Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van MINE TAN.

Rechten van de bezoeker

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens MINE TAN betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door MINE TAN te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

Veiligheid

MINE TAN handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.
MINE TAN doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het Internet.

Contact

MINE TAN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen, gelieve ons te contacteren op:
Mine Tan Belgium
Plantin en Moretuslei 16
2018 Antwerpen
België

COOKIEBELEID

Algemeen

MINE TAN maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://www.MINE TAN.be (hierna genoemd de “Website”) te verbeteren. Alle gegevens die MINE TAN haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.
Elke wijziging van de huidige cookieverklaring zal worden aangekondigd op de Website en/of via e-mail en de nieuwe verklaring zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze verklaring werd het laatst gewijzigd op 23/05/2014.

Wat is een cookie

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt MINE TAN u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.
Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Europese wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012)
Deze Website gebruikt verschillende types van cookies.
De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen te surfen op de Website of om in bepaalde functies die u hebt aangevraagd te voorzien.
Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u kunt uw profiel in stellen op de homepage.
Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer een permanente cookie zijn Max-Age is ingesteld op 1 jaar, zal dan, binnen dat jaar, de initiële waarde opgenomen in die cookie terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om een essentieel stuk van informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal het die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren, om zo een betere gebruikerservaring te voorzien. MINE TAN maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om MINE TAN te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt MINE TAN zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
Third party cookies: Om onze communicaties te ondersteunen heeft MINE TAN haar inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maakt MINE TAN gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die MINE TAN gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en MINE TAN controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Lijst van cookies die deze website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die MINE TAN verzamelt en welke informatie deze opslaan.

COOKIE naam COOKIE beschrijving
CART De associatie met uw winkelwagen.
CATEGORY_INFO Slaat rubriekinformatie op op de pagina, die het mogelijk maakt om pagina’s sneller weer te geven.
COMPARE De artikelen dat u heeft in de Vergelijk-Producten-lijst
CURRENCY Uw gewenste valuta
CUSTOMER Een gecodeerde versie van uw klanten-ID bij de winkel.
CUSTOMER_AUTH Een indicator of u momenteel bent aangemeld bij de winkel
CUSTOMER_INFO Een gecodeerde versie van de klantengroep waartoe u behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klantensegment-ID op
EXTERNAL_NO_CACHE Een markering, die aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.
FRONTEND Uw sessie-ID op de server
GUEST-VIEW Maakt het mogelijk voor gasten om hun bestelling te wijzigen
LAST_CATEGORY De laatste rubriek die u hebt bezocht
LAST_PRODUCT Het meest recente product dat u hebt bekeken
NEWMESSAGE Geeft aan of een nieuw bericht werd ontvangen
NO_CACHE Geeft aan of het is toegelaten om caching te gebruiken
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie betreffende uw winkelwagen en uw kijkgeschiedenis indien u dat aan de website gevraagd hebt
POLL Het ID van elke poll waarvoor u recent gestemd hebt
POLLN Informatie betreffende de poll waarvoor u gestemd hebt
RECENTLYCOMPARED De artikelen die u recent hebt vergeleken
STF Informatie over producten die naar uw vrienden werd gemaild
STORE Het winkeloverzicht of de taal die u hebt geselecteerd
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of de consument zijn toestemming heeft gegeven om cookies te gebruiken
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u recentelijk hebt bekeken
WISHLIST Een gecodeerde lijst van producten die u aan uw wishlist hebt toegevoegd
WISHLIST_CNT Het aantal artikelen in uw wishlist.

 

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen.
Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfenervaring op het web.
Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

LEGAL DISCLAIMER

Algemeen

Welkom op de website van MINE TAN https://www.MINE TAN.be (hierna aangeduid als “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt MINE TAN u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.
De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen die schriftelijk overeengekomen zijn tussen MINE TAN en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Dit Document was laatst gewijzigd op 16/09/2015.
Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Aansprakelijkheden

MINE TAN levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal MINE TAN proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt MINE TAN u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).
MINE TAN spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. MINE TAN kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan MINE TAN u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.
MINE TAN is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze Website is uitgesloten tot 500 EUR, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.
MINE TAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door MINE TAN te verbeteren.
Echter, niets in dit Document sluit MINE TAN haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

Links naar websites van derde partijen

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover MINE TAN geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. MINE TAN kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van MINE TAN en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MINE TAN.
De naam en het logo van MINE TAN en de producten en diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht.

Bescherming van de persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens afkomstig van de bezoeker die deze Website bezoekt, zullen uitsluitend worden gebruikt om de technische functionaliteit te verbeteren. De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. MINE TAN zal optreden als verantwoordelijke van deze gegevens in overeenstemming met de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens dd. 8/12/1992.
Toepasselijk recht en rechtbank
Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar MINE TAN haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Divers

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.